Home

©Crown copyright. All rights reserved. Licence number AL 100014436.

SOCIETY RULES - RHEOLAU'R GYMDEITHAS

Gallery of the 2007 Season

Gallery of the 2008 Season

The river Seiont is easily reached from the A55. Most of the river access points are from the A4086, which runs from Caernarfon to Llanberis. The beats are listed from the sea to Llanberis. 2 beats are shown per page with a description of the main pools in the following 2 pages.

Access points are marked A and parking P. Some ‘unofficial’ parking points have not been marked at all! If you bring your car, please show courtesy and common sense when parking. Please don’t block any vehicular or pedestrian access or rights of way. The reputation of the Society depends on the good behaviour of its members.

For latest river report and prospects click here

Mae Afon Seiont yn hawdd i’w chyrraedd o’r A55. Mae’r rhan fwyaf o fynedfeydd i lannau’r afon wrth yr A4086, sy’n mynd o Gaernarfon i Lanberis. Rhestrir y pysgodfeydd o’r môr i Lanberis, dwy ar bob tudalen, gyda disgrifiad o’r pyllau ar y ddwy dudalen ganlynol.

Mae’r mynedfeydd wedi cael eu marcio gydag A, a llefydd parcio gyda P. Mae rhai llefydd parcio answyddogol heb gael eu marcio o gwbl! Os dewch â’ch car, plîs byddwch yn gwrtais a chall wrth barcio. Peidiwch â chau mynedfeydd a hawliau ffyrdd cerbydau a cherddwyr.

I.      Water level must be above red band on gauges when spinning.
2.     Use of maggots prohibited on all rivers, except fly maggot combination during hours of         darkness
3.     Use of floats prohibited on all rivers.
4.     Prawn fishing prohibited.
5.     Catch limit not to exceed 8 fish in a day (any continuous 24 hour period), catch to include         no more than 4 char.
6.     Llyn Dywarchen. fly only. 2 fish limit per day. One visit per day only. Fishing prohibited         between the hoursof  midnight and 8 am. Dywarchen - No Catch and Release - all         takeable fish to be kept.
7.     No bait fishing on the Llyfni between Pontllyfni road bridge and the sea.
8.     No sea trout under 12” to be kept under any circumstances.
9 a.  No member to fish a pool or run in front of any angler who is already fishing the said pool          or run.
b.      Every member shall. Within 15 minutes of being requested by another member, move          down a  pool or run in order that the other member can follow him down.
10.   Members must carry permit whilst fishing, and when so requested shall produce this          permit to another Society member or water bailiff
11.   The sale of any fish caught on Society waters is prohibited.
12.   Llyfni - No fishing allowed either bank between white marker posts adjacent to fish         counting weir at Pontllyfni.
13.   No member shall be accompanied by a dog whilst on Society waters.
14.   The use of fish finders is prohibited on Society lakes during the fishing season.
_____________________________________________________________________________
1.
Rhaid i lefel y dŵr fod yn uwch na'r band coch ar y mesuryddion pan yn troelli
2.
Gwaharddir defnyddio cynrhon yn yr holl afonydd, ac eithrio cyfuniad o gynrhon a phlu yn ystod oriau tywyllwch.
3.
Gwaharddir defyddio fflotiau ar yr holl afonydd.
4.
Gwaharddir pysgota corgimychiaid
5.
Cyfyngir nifer o bysgod y cewch ei ddal i 8 pysgodyn mewn diwrnod (unrhyw gyfnod di-dor 24 awr), a dim mwy na 4 torgoch.
6.
Llyn Dywarchen. pysgota plu yn unig. Dim mwy na 2 bysgodyn y dydd. Un ymweliad bob dydd yn unig. Gwaharddir pysgota rhwng yr oriau  o hanner nos a 8 y bore.  Dim dal a rhyddhau - rhaid cadw y pysgod a ddalir.
7.
Dim pysgota abwyd ar y Llyfni rhwng  pont Pontllyfni a'r môr.
8.
Dim brithyll y môr o dan 12" yw cadw o dan unrhyw amgylchiadau.
9.
a.  Ni ganiateir unrhyw aelod  i bysgota neu redeg o flaen unrhyw bysgotwr sydd eisoes yn pysgota darn o'r afon neu bwll.                                                                                                                                   b.  Dylai pob aelod. o fewn 15 munud o gael cais gan aelod arall, yn symud i lawr pwll neu'r afon er mwyn i'r aelod arall ei ddilyn i lawr.
10.
Rhaid i aelodau gario eu trwydded tra'n pysgota, a dangos y drwydded yn ôl y gofyn gan aelod arall o'r Gymdeithas neu'r beili dŵr.
11.
Gwaherddir gwerthu unrhyw bysgod a ddaliwyd ar ddyfroedd y Gymdeithas.
12.
Llyfni - Ni chaniateir pysgota naill ai ar y banc rhwng y pyst marcio hefo marciau gwyn.
13.
Ni fydd hawl gan unrhyw aelod i ddod a chi hefo fo/hi tra ar ddyfroedd y Gymdeithas.
14.
Mae'r defnydd o ddarganfyddwyr pysgod yn cael ei wahardd ar lynnoedd y Gymdeithas yn ystod y tymor pysgota.

SEIONT GWYFAI AND LLYFNI FISHING SOCIETY - CYMDEITHAS PYSGOTA SEIONT GWYRFAI LLYFNI

DIRECTORY

BEATS

SEASONS

PRICES

RULES

LINKS

Cyfeiriadur

Pysgodfeydd

Tymhorau

Prisiau

Rheolau

Linc

Prices Trout Flies